Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen
• Ondanks de uiterste zorg die door Karijn Fotografie aan de correctheid en volledigheid van de website heeft besteed, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie vermeld op deze website.

• Karijn Fotografie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van haar website of het gebruik van (beeld)informatie die op de website wordt verstrekt.

Prijsopgaven, betalingen en prijzen
• Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van Karijn Fotografie (in welke vorm dan ook) zijn vrijblijvend.
• De (koop)prijs luidt in euro’s. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen:
1. inclusief  BTW
2. exclusief reiskosten
3. exclusief (eventuele) verzendkosten en parkeerkosten
• Betaling dienen te worden voldaan binnen 7 dagen na factuur datum.
• De klant is zelf verantwoordelijk voor controle van de factuur op onjuistheden.
• Digitale foto bestanden worden verstuurd binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling.

Annuleringsvoorwaarden
• Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail.
• Annuleren is kosteloos tot 24 uur van tevoren. Bij annulering minder dan 24 uur van tevoren, wordt het gehele tarief van de opname kosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen 48 en 24 uur wordt 50% van de opname kosten in rekening gebracht.

Auteursrecht
• Het auteursrecht op alle fotografische werken, gemaakt door Karijn Fotografie, ligt bij Karijn Fotografie.
• Voor publicatie in welke vorm dan ook is toestemming nodig van Karijn Fotografie en is er de plicht tot naamsvermelding.
• De klant krijgt het gebruiksrecht over de geleverde fotografische werken. Deze gebruiksrechten zijn alleen van toepassing op privégebruik. Het is niet toegestaan om foto’s te gebruiken voor zakelijke (commercieel en non-profit) doeleinden. Ook zijn publicaties in gedrukte media niet toegestaan.
Naamsvermelding
• De naam van Karijn Fotografie dient duidelijk vermeld te worden bij iedere vorm van publicatie.De verkleinde foto’s die worden geleverd via mail-wetransfer mogen gebruikt worden op Facebook of andere social media, mits naamsvermelding in tact.

Promotie
• Karijn Fotografie houdt zich het uitdrukkelijke recht voor om fotografisch werk voor eigen promotie te gebruiken. Hieronder valt o.a het plaatsen van foto’s op de website www.karijnfotografie.nl, weblog, social media of andere vormen van promotie. Bezwaren tegen dit gebruik dienen voorafgaand via mail of tijdens aan de fotosessie te worden gemeld.

Aansprakelijkheid
• Karijn Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade welke voorde wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van Karijn Fotografie of door haar ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in dit geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien envoor zover er sprake is van verzekerde schade, tot de hoogte van het onder de verzekering uitgekeerde bedrag.

Klachten
• Klachten inzake door Karijn Fotografie geleverde fotografische werken dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na levering, schriftelijk per mail te worden ingediend. Eventuele klachten zullen naar alle redelijkheid worden beoordeeld en in geval van een gegronde klacht, zal Karijn Fotografie binnen redelijke termijn een passende oplossing worden aandragen.

Website: www.karijnfotografie.nl
Email: info@karijnfotograife.nl
Telefoon: 06-24773761
Postadres: Maria in Campislaan 133, 9406 JD Assen
KVK: 63031957
BTW: NL135881730B01
Rabobank: NL91SNSB0820133132
Bij het maken van een afspraak gaat de klant akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden Karijn Fotografie –1 April 2015